HVA GIR OSS STRESS - RETT PERSON PÅ RETT PLASS

DISK profilanalyse

 Vi anvender DISC / Diskus profilanalyse, for å finne rett mann til rett jobb. Har da grunlag for vider utvikle personen. Bruker også DISK for å sette sammen Team som fungerer og får fram de usynlige konflikter, for å få best resultat.

Dette bør vi forebygge og unngå.

Belastninger i arbeidet kan føre til stress og stressrelaterte helseplager. Det finnes mange definisjoner på stress. En enkel definisjon kan være at stress er en opplevelse av manglende samsvar mellom miljøets krav og egne ressurser til å mestre kravene. Skal vi gå litt grundigere til verks, må vi få med at stress knytter seg til at en opplever det som alvorlig å ikke mestre situasjonen. Skogstad (2000) framhever McGrath sin definisjon:

"Stress er en uttalt ubalanse mellom krav og responskapasitet, under forhold der det å mislykkes i å møte kravene har viktige opplevde konsekvenser".

Det å ha mye å gjøre eller påta seg slitsomme og belastende oppgaver er altså ikke ensbetydende med stress. Stress får vi først når vi opplever ar vi ikke mestrer situasjonen sånn uten videre, og når vi kjenner på oss at dette er viktig, f.eks. at det har noe med vår selvfølelse og stolthet å gjøre.

En hyppig stressfaktor i dagens norske arbeidsliv - er de høye krav til omstilling og mestring av nye oppgaver, kanskje nytt arbeidssted og nye kolleger. Pga. fusjon og oppkjøp må man tilpasse seg en annen kultur enn den man er vant til, forholdene blir kanskje større og mer uoversiktlig etter hvert som små virksomheter blir underlagt de store.

Etter stressopplevelsen kommer reaksjonen. Der er vi forskjellige. Noen mestrer stress på en effektiv måte, slik at de etter kort tid kan justere seg og roe seg ned, enten ved å få redusert kravene eller bearbeide egne tanker om hvor viktig det er om ting går litt på skeive. Problemet er når stress gir kroppslige reaksjoner (aktivering) over litt tid, f.eks. ved at en ikke finner roen om kvelden, søvnen blir urolig og neste dag blir en fortsettelse av den forrige dagens aktivering. Slike stressreaksjoner kan fort gi helseplager, og over litt lengre tid gi symptomer på utmattelse eller utbrenthet.